Zásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Politika ochrany súkromia

Vážený zákazník!

Pred poskytnutím Vašich osobných údajov si prosím pozorne prečítajte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vzťahy vznikajúce v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov, najmä
ochrana Vašich práv pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľmi sú spoločnosti:

 • DELTA-TRUCK s. r. o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 47 314 893,
 • Delta-Truck Járműjavító és Kereskedelmi Kft., so sídlom 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13., Maďarsko, daňové číslo 10544350-2-13 a
 • Viarent Kft., so sídlom 2310. Szigetszentmiklós, Leshegy utca 13., Maďarsko, daňové číslo 10935491-2-13,
  ktorí spoločne vymedzili účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúvajú osobné údaje vo vlastnom mene. V mene prevádzkovateľov spracovávajú osobné údaje aj sprostredkovatelia, najmä zabezpečujúci spracovanie účtovníctva, auditu a obchodné zastúpenie prevádzkovateľov.

Prevádzkovatelia sú zodpovední za plnenie svojich zákonných povinností a úloh, najmä ak ide o vykonávanie Vašich práv a povinnosti poskytovať Vám informácie nasledovne:
a) DELTA-TRUCK s.r.o. je zodpovedný za plnenie svojich zákonných povinností a úloh vo vzťahu k osobám so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky,
b) Viarent Kft., je zodpovedný za plnenie svojich zákonných povinností a úloh vo vzťahu k osobám so sídlom alebo bydliskom na území Maďarska, s ktorými je v zmluvnom vzťahu, a
c) Delta-Truck Járműjavító és Kereskedelmi Kft. je zodpovedný za plnenie zákonných povinností a úloh vo vzťahu k osobám neuvedeným v písm. a) a b) tohto odseku.

DELTA-TRUCK s.r.o. je kontaktnou osobou dotknutých osôb so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky a voči týmto osobám je subjektom, voči ktorému môžu tieto osoby vykonávať svoje práva vyplývajúce zo zákona.

Viarent Kft., je kontaktnou osobou dotknutých osôb so sídlom alebo bydliskom na území Maďarska, s ktorými je v zmluvnom vzťahu a voči týmto osobám je subjektom, voči ktorému môžu tieto osoby vykonávať svoje práva vyplývajúce zo zákona.

Delta-Truck Járműjavító és Kereskedelmi Kft. je kontaktnou osobou dotknutých osôb, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, voči týmto osobám je subjektom, voči ktorému môžu tieto osoby vykonávať svoje práva vyplývajúce zo zákona.

Uplatnenie Vašich práv je možné uskutočniť a Vaše požiadavky alebo otázky ohľadne spracovania osobných údajov prevádzkovateľmi môžete adresovať emailom na adresu: marketing@deltatruck.sk alebo poštou na adresu DELTA-TRUCK s. r. o. Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov (ďalej len „kontaktná adresa“).

I. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je:

 1. uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku, príp. inej zmluvy medzi zmluvnými stranami, ktorými účastníkmi ste Vy (nájomca) a prevádzkovatelia (prenajímateľ) spracúvajúci Vaše osobné údaje,
 2. umožnenie plnenia vzájomných záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy,
  (ďalej len „účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov”),
  pričom právnym základom spracovania osobných údajov je zabezpečenie plnenia zmluvných záväzkov, ktorej zmluvnou stranou ste Vy alebo potreba vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona;
 3. zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenia predpísanej evidencie a daňovej agendy prevádzkovateľov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností prevádzkovateľov,
  (ďalej len „účely vedenia účtovníctva, daní a predpísanej evidencie“),
  pričom právnym základom pre spracovanie osobných údajov sú zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona osobitné predpisy, najmä zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ustanovujúci obsah a náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a zákon č. 56/2012 Z. z o cestnej doprave a súvisiace vyhlášky ustanovujúce obsah a vedenie predpísanej evidencie;
 4. príprava a zaslanie individuálnej ponuky dopravných prostriedkov, ktorá čo najviac spĺňa parametre dopravného prostriedku (najmä rozsah ceny nájmu, cena dopravného prostriedku, náklady na údržbu, továrenská značka dopravného prostriedku, výkon motora, palivo, počet náprav, užitočná hmotnosť, dĺžka, výbava, ložná plocha, počet najazdených km, technický stav, vek dopravného prostriedku, farba a iné, …atď.) požadovaného Vami a na základe vyhodnocovania záujmov alebo osobných preferencií poskytnutých Vami, histórie plnenia zmluvných záväzkov a prevádzkovateľov alebo na základe technologických záznamov (cookies) o návštevách webových stránok prevádzkovateľov,
  (ďalej len „účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb”),
  pričom právnym základom spracovania osobných údajov je Váš preukázateľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na tieto účely v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať;
 5. ochrana prenajatého majetku, najmä dopravného prostriedku prevádzkovateľov a pred jeho poškodením, zničením, stratou, krádežou na základe sledovania polohy dopravného prostriedku (napr. cez GPS), splnenie poistných podmienok vzťahujúcich sa na prenajatý majetok,
 6. uplatnenia nárokov zo zmluvného vzťahu a z ďalších práv alebo právom chránených záujmov prenajímateľa, Vašich, prípadne ďalších osôb (tretej strany) najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní,
  (ďalej len „účely ochrany oprávnených záujmov”),
  pričom právnym základom spracovania osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľov (prenajímateľa), Vašich (nájomcu) alebo tretej strany v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo práva vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Vymedzenie oprávneného záujmu prevádzkovateľov je určený v bodoch 5. a 6 tohto odseku. Ďalej medzi oprávnené záujmy prevádzkovateľov tu patrí najmä uplatnenie právnych nárokov a zabránenie negatívnym právnym následkom (napr. v prípade bankrotu), kontroly existujúcich oprávnení (napr. dodávatelia), ochrana pred hrozbami a rizikami, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu a vyhýbanie sa právnym rizikám a ekonomickým negatívnym dopadom, predchádzanie trestným činom, regulácia škôd spôsobených obchodným vzťahom;
 7. riadna a bezpečná prevádzka webových stránok prevádzkovateľov a zabezpečenie ich dlhodobej funkčnosti a optimálneho zobrazenia, prístupnosti pre verejnosť na základe anonymných štatistík o používaní webových stránok prevádzkovateľov s ohľadom na trend zvykov návštevníkov,
  (ďalej len „účely prevádzky webových stránok”),
  pričom právnym základom spracovania osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľov, Vašich alebo tretej strany v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo práva vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Vymedzenie oprávneného záujmu prevádzkovateľov je v tomto prípade určený v bode 7. tohto odseku.

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovatelia (prenajímateľ) sú oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje (nájomcu) v rozsahu uvedenom v zmluve o nájme dopravného prostriedku alebo v inej zmluve aj bez Vášho súhlasu za účelom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľov alebo tretej strany a sú oprávnení poskytnúť Vaše osobné údaje inej fyzickej alebo právnickej osobe, avšak iba za účelom a len ak je to nevyhnutné na ochranu práv alebo právom chránených záujmov prenajímateľa, uplatňovaných najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovatelia spracovávajú Vaše osobné údaje, najmä, nie však výlučne, v tomto rozsahu (kategóriách):

 • meno a priezvisko, titul, obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby, dátum narodenia,
 • meno a priezvisko, titul štatutára alebo inej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby alebo podnikateľa fyzickej osoby,
 • meno a priezvisko držiteľa platobnej karty, číslo a druh platobnej karty, platnosť platobnej karty, sídlo/bydlisko držiteľa platobnej karty, telefónne číslo držiteľa platobnej karty,
 • zvukový záznam komunikácie dotknutej osoby so zamestnancami alebo štatutárom alebo inou osobou oprávnenou konať v mene prevádzkovateľa,
 • bydlisko / miesto podnikania (ulica, súpisné/orientačné číslo, obec, PSČ, štát)
 • číslo identifikačnej karty, číslo pasu,
 • IČO, DIČ, prípadne IČ DPH,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, príp. iný komunikačný kontakt),
 • objednávky a história plnenia zmluvných záväzkov,
 • preferencie a požiadavky dotknutej osoby o parametroch dopravného prostriedku, o ktorý by mal záujem (najmä rozsah ceny nájmu, cena dopravného prostriedku, náklady na údržbu, továrenská značka dopravného prostriedku, výkon motora, palivo, počet náprav, užitočná hmotnosť, dĺžka, výbava, ložná plocha, počet najazdených km, technický stav, vek dopravného prostriedku, farba a iné,… atď.)
 • údaje splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa vozidla a vodiča, pre evidenciu správcu výberu mýta v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií:
  o meno, priezvisko, titul,
  o rodné číslo alebo dátum narodenia,
  o adresa trvalého pobytu,
  o štátna príslušnosť,
  o číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a
  o číslo vodičského preukazu.
  • údaje o návštevníkoch webových stránok, najmä:
  o informácie o type prehliadača a použitej verzii,
  o operačný systém používateľa,
  o poskytovateľ internetových služieb používateľa,
  o IP adresa používateľa,
  o dátum a čas prístupu,
  o webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostane na našu internetovú stránku,
  o webové stránky, ktoré sa vyvolajú zo systému používateľa prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa, atď., ktoré sú
  realizované prostredníctvom malých textových súborov vytváraných webovým serverom a ukladaných v počítači návštevníka prostredníctvom prehliadača (ďalej len „cookies“).

Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia a slúžia k zapamätaniu užívateľských volieb, a tým pomáhajú vylepšiť užívateľské pohodlie. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti. Webové stránky prevádzkovateľov používajú rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na stránkach prevádzkovateľov. Ide o najmä o tieto súbory cookies:

1. Marketingové súbory cookies sa používajú na analýzu spôsobu používania webových stránok návštevníkmi. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

názov poskytovateľ účel platnosť do typ
_fbp Meta Platforms, Inc. Používa Facebook na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 3 mesiace http cookie
_gat_gtag_UA_*_1 UnderdogMedia Registruje jedinečné ID, ktoré identifikuje zariadenie používateľa počas opakovaných návštev. Používa sa na meranie efektívnosti reklamného úsilia webovej stránky zhromažďovaním údajov o miere konverzie reklám webovej stránky na viacerých webových stránkach. 1 rok http cookie

 

2. Štatistické súbory cookies pomáhajú prevádzkovateľom webových stránok získavať anonymné štatistické údaje o používaní (návšteve) webových stránok, aby mohli prevádzkovatelia lepšie prispôsobiť obsah webových stránok (ponúkaných služieb) zvyklostiam návštevníkov.

názov poskytovateľ účel platnosť do typ
_ga [x2] google Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 2 roky http cookie
_ga_# google Používa služba Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil web, ako aj dátumov prvej a poslednej návštevy. 2 roky http cookie
_gid [x2] google Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 1 deň http cookie

 

3. Súbory cookies na zvýšenie pohodlia pomáhajú zohľadniť skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie našich webových stránok napr. umožňujú zobrazovať naše webové stránky v jazyku, ktorý je pre vás vhodný (alebo bol zvolený.)

názov poskytovateľ účel platnosť do typ
:_icl_current_language prevádzkovateľ stránky Ukladá preferovaný jazyk používateľa na webovej lokalite. 1 deň http cookie

 

4. Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok (napr. nákupný košík). Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

názov poskytovateľ účel platnosť do Typ
CONSENT [x3] prevádzkovateľ stránky (GDPR) Ukladá, či návštevník udelil súhlas s používaním iných ako nevyhnutných cookies. 2 roky http cookie

 

III. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je potrebné pre uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a na plnenie z nej vyplývajúcich záväzkov.

Ak neposkytnete osobné údaje o preferenciách a požiadavkách o parametroch dopravnom prostriedku, o ktorý by ste mali záujem, jeho následkom je obmedzená možnosť poskytnutia individuálnej ponuky dopravných prostriedkov, ktorá čo najviac spĺňa Vami požadované parametre dopravného prostriedku.

Ak neposkytnete osobné údaje ani len v rozsahu potrebnom pre identifikáciu zmluvnej strany, jeho následkom je nemožnosť uzatvorenia zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

Pri návšteve webových stránok prevádzkovateľov môžu byť ukladané textové súbory cookies vo Vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku stránok prevádzkovateľov. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies vyžadujeme Váš súhlas. Svoj súhlas s používaním iných ako nevyhnutných cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke. Návšteva stránok je samozrejme možná i bez súhlasu s použitím nie nevyhnutných cookies.

IV. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovatelia neprevádzkujú automatizované individuálne rozhodovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Máte zo zákona právo vždy namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.

Dovoľujeme si Vás informovať, že na účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov, alebo ak ste poskytli súhlas na spracovanie osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb, prevádzkovatelia prevádzkujú profilovanie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vyhodnocujúce poskytnuté preferencie a požiadavky o parametroch dopravného prostriedku, o ktorý by ste mali záujem, objednávky a históriu plnenia Vašich zmluvných záväzkov s prevádzkovateľmi.

Účelom profilovania je výlučne výber dotknutých osôb, ktorým sa pripraví a zasiela individuálna ponuka dopravných prostriedkov, ktorá čo najviac spĺňa záujem a požiadavky konkrétnej dotknutej osoby (najmä rozsah ceny nájmu, cena dopravného prostriedku, náklady na údržbu, továrenská značka dopravného prostriedku, výkon motora, palivo, počet náprav, užitočná hmotnosť, dĺžka, výbava, ložná plocha, počet najazdených km, technický stav, vek dopravného prostriedku, farba a iné, …atď.). Profilovanie nemá žiadne právne účinky, ktoré by sa týkali Vás alebo by Vás obdobne významne ovplyvňovali.

V. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovatelia spracovávané osobné údaje nezverejňujú ani neprenášajú do tretích krajín. Kategórie príjemcov osobných údajov sú:

 • obchodní zástupcovia spoločnosti,
 • poisťovňa prevádzkovateľa (poistenie dopravného prostriedku),
 • lízingová spoločnosť,
 • dodávateľ spracovávajúci účtovníctvo prevádzkovateľov a jej audit,
 • dodávateľ poskytujúci právne služby (uzatváranie zmlúv a uplatňovanie nárokov),
 • štáte orgány vykonávajúce správu na úseku cestnej dopravy, výberu mýta, finančnej správy (daňový úrad, colný úrad) podľa osobitného predpisu; nepovažujú za sa príjemcu v zmysle § 5 ods. 1 písm. q) zákona,
 • dotknutá osoba dožadujúca sa svojich práv.
VI. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovatelia (prenajímateľ) spracovávajú osobné údaje na:

 • účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov a na účely ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného zmluvou o nájme dopravného prostriedku alebo inou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich;
 • na účely vedenia účtovníctva, daní a predpísanej evidencie až do doby predpísanej osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve alebo zákonom č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a zákon č. 56/2012 Z. z o cestnej doprave;
 • účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb počas 10 rokov od udelenia súhlasu, ak nedôjde skôr k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 • účely prevádzky webových stránok do doby určenej technologickými podmienkami cookies tak, ako sú podrobne uvedené v tabuľkách marketingových, štatistických a nevyhnutných cookies v čl. II.
VII. Zachovanie integrity a dôvernosti osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Prevádzkovatelia sú zodpovední za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

VIII. Práva dotknutej osoby

8.1 Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona na účely ochrany oprávnených záujmov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovatelia nesmú a preto ani nebudú ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážu nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, najmä na účely prípravy individuálnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovatelia ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmú a preto ani nebudú spracúvať.

Hoci prevádzkovatelia neprevádzkujú žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, máte zo zákona právo namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.

8.2 Právo požadovať od prevádzkovateľov prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo získať od prevádzkovateľov:
• potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
• prístup k týmto osobným údajom a
• informácie o:
o účele spracúvania osobných údajov,
o kategórii spracúvaných osobných údajov,
o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
o práve požadovať od prevádzkovateľov opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytnú prevádzkovatelia dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

8.3 Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby
Máte právo na to, aby prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

8.4 Právo na výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Méte právo na to, aby prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu vymažú osobné údaje, ak ste uplatnili právo na výmaz ak,

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľov alebo tretej strany) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • namietate spracúvanie ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.

Máte právo na to, aby prevádzkovatelia obmedzili spracúvanie osobných údajov, ak

 • namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľom overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a nenamietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovatelia už nepotrebujú osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľov alebo tretej strany), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľov prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa prechádzajúceho odseku, okrem uchovávania môžu osobné údaje prevádzkovatelia spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovatelia sú povinní Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

8.5 Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľom, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ide o spracovane osobných údajov založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov alebo ak je spracúvanie osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu, ktorého ste Vy zmluvnou stranou. Uplatnením práva na získanie a prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo podľa na výmaz osobných údajov.

8.6 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Môžete súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním ani na zákonnosť spracúvania osobných údajov po uzatvorení zmluvy, ktoré sú prevádzkovatelia oprávnení spracovávať aj bez súhlasu dotknutej osoby na účely:

 • plnenia zmluvných záväzkov po uzatvorení zmluvy,
 • ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného zmluvou o nájme dopravného prostriedku alebo inou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich,
 • vedenia účtovníctva, daní a predpísanej evidencie.

8.7 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Ak tvrdíte, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.