Právne vyhlásenie

Právne vyhlásenie

Tieto webové stránky sú prevádzkované spoločnosťou DELTA – TRUCK s.r.o., Klincová 35, Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 314 893 za účelom prezentácie a poskytovania všeobecných informácii o našej spoločnosti, o jej produktoch a službách, o produktoch a službách jej obchodných partnerov a osobne, či majetkovo prepojených osôb. Prezeraním webstránky prijímate tieto pravidlá používania.

I keď sa snažíme, aby obsah webstránok bol vždy aktuálny, naša spoločnosť nie je schopná garantovať aktuálnosť, úplnosť a záväznosť informácií nachádzajúcich sa na našich webstránkach, najmä, že nedôjde k nepovoleným zásahom do obsahu webstránok. Preto pred uskutočnením akéhokoľvek rozhodnutia, akéhokoľvek úkonu založeného na informácií uverejnenej na webstránkach prosím kontaktujte našu spoločnosť prostredníctvom kontaktov uverejnených na webstránkach za účelom overenia úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti konkrétnej informácie uverejnenej na webstránkach.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov pri používaní webových stránok je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá. Tiež je pre nás cieľom vytvoriť užívateľsky príjemné prostredie webových stránok použitím malých textových súborov vytváraných webovým serverom a ukladaných v počítači návštevníka prostredníctvom prehliadača (tzv. „cookies“). Pre bližšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov a použitia tzv. cookies prosím prečítajte si našu politiku ochrany súkromia dostupnú na tejto webovej stránke.

Obsah webových stránok (vrátane textov, obrázkov, videí, grafických prvkov, animácií, zvukových súborov, znakov, značiek, obchodných mien, emblémov, log, konceptov, nápadov, metód, postupov, procesov, súboru poznatkov a skúseností, techník, programov, modelov, vzoriek produktov, technológií, softvéru, návrhov) jednotlivo alebo vo vzájomnej súvzťažnosti môže podliehať ochrane autorských práv, práv duševného vlastníctva, vlastníckym právam alebo iným právam. Osobou oprávnenou na výkon týchto práv je spoločnosť DELTA – TRUCK s.r.o., Klincová 35, Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 314 893 alebo iná osoba, ktorá udelila súhlas s výkonom svojich práv našej spoločnosti, pričom zároveň stanovila presné podmienky výkonu práv. Iné osoby môžu používať obsah webových stránok iba v súlade s ich oprávneniami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti DELTA – TRUCK s.r.o., Klincová 35, Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 314 893, alebo bez udelenia príslušnej licencie zo strany nositeľa konkrétneho práva je zakázané najmä upravovať, reprodukovať, kopírovať, zverejňovať, vykonávať, rozširovať, predávať alebo používať na verejné alebo obchodné účely celý alebo čiastkový obsah týchto webových stránok (vrátane textov, obrázkov, videí, grafických prvkov, animácií, zvukových súborov, znakov, značiek, obchodných mien, emblémov, log, konceptov, nápadov, metód, postupov, procesov, súboru poznatkov a skúseností, techník, programov, modelov, vzoriek produktov, technológií, softvéru, návrhov nachádzajúcich sa na webových stránkach, alebo im podobných, zameniteľných), zasahovať do obsahu webových stránok, vrátane jeho zdrojového kódu, zaraďovať ho do databáz; samotné uverejnenie a sprístupnenie obsahu webových stránok bežným užívateľom takýmto súhlasom, či licenciou nie je.

Spoločnosť DELTA – TRUCK s.r.o., Klincová 35, Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 314 893 si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah svojich webových stránok, obmedziť prístup k nim, respektíve ich zrušiť. Spoločnosť DELTA – TRUCK s.r.o., Klincová 35, Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 314 893 nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu súvisiacu s prístupom k webovým stránkam, s ich použitím, ako ani za škodu alebo ujmu spôsobenú nedostupnosťou alebo nesprávnym fungovaním, či poruchou webových stránok, respektíve s nesprávnym interpretovaním ich obsahu.

Spoločnosť DELTA – TRUCK s.r.o., Klincová 35, Bratislava, Slovenská republika, IČO 47 314 893 nenesie žiadnu zodpovednosť za obsahy vytvorené, odoslané, uložené, sprístupnené alebo uverejnené treťou stranou, ktoré sa odvolávajú na webové stránky našej spoločnosti, takéto obsahy nemusia odrážať hodnoty, názory našej spoločnosti. V prípade, že naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky prevádzkované tretími osobami, tieto sú uvedené výlučne za účelom poskytnutia pohodlia našim používateľom, nemáme vplyv na vytváranie a uverejňovanie obsahu týchto externých stránok a preto neberieme ani zodpovednosť za ich obsah, dostupnosť, právne postavenie, hodnovernosť, či úplnosť.